આ તે કેવી દુશ્મની! નવા વર્ષના “રામ રામ” કહેતા જ ગોળી મારી દીધી! ઘટનાએ ચકચાર મચાવી! ભાવનગરમાં પણ